Algemene gebruiksvoorwaarden van de service die wordt aangeboden door L’Express Franchise

TUSSEN
L’EXPRESS CONNECT, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 21.755, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Lyon onder nummer 909 027 526, met maatschappelijke zetel op het adres 3 quai de la Pêcherie 69001 Lyon,

Hierna het “Bedrijf ” genoemd.

EN, SAMEN :

De “Netwerkhoofden ” en de “Kandidaten “, die als volgt worden aangeduid:

  • Elke Professional die een abonnement heeft genomen bij de What The Franchise Company, waardoor zij informatie kan verspreiden op de website van de What The Franchise Company met het oog op de ontwikkeling van haar netwerk en als zodanig waarschijnlijk verzoeken om contact van Kandidaten zal ontvangen onder de hieronder vermelde voorwaarden;

Hierna het “netwerkhoofd ” genoemd,

  • Elke persoon die de website What The Franchise bezoekt, ongeacht zijn profiel (particulier, professional, franchisenemer, franchisegever, licentiehouder, licentiegever, enz.), ongeacht of hij al dan niet van plan is de informatie over de netwerkhoofden te raadplegen met het mogelijke doel een aanvraag in te dienen.

Hierna de “Kandidaat ” genoemd,

Netwerkhoofden en kandidaten worden samen “gebruikers ” genoemd.

Wat De Franchise en de Gebruikers zullen hierna gezamenlijk de “Partijen ” worden genoemd.

******

De volgende punten moeten worden opgemerkt;

PREAMBLE

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV “) regelen de gebruiksvoorwaarden van de website www.lexpress-franchise.com (het “Platform”), gepubliceerd door het Bedrijf. Ze worden geacht te zijn geaccepteerd voor elk gebruik van de site door welke persoon dan ook, uitsluitend door op de site te surfen.

Gebruikers stemmen er volledig mee in, zonder beperking of voorbehoud, zich te houden aan deze AGV en zich te onderwerpen aan de sancties die zijn voorzien in geval van schending van de bepalingen ervan.

2. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor deze AGV te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden worden op de site gepubliceerd.

Gebruikers verklaren akkoord te gaan met alle daaropvolgende wijzigingen, die van kracht worden zodra ze worden aangegeven in een pop-up venster dat verschijnt wanneer ze verbinding maken met het Platform.

ARTIKEL 1 – Doel

De Onderneming biedt een online matchingdienst aan tussen Netwerkhoofden en Kandidaten die een account hebben aangemaakt, na het afsluiten van een contract, waardoor ze toegang krijgen tot het genoemde netwerk (de “Dienst “).

Deze contacten worden gelegd door het aanbieden van een interactieve interface en een zoekmachine, door Kandidaten toegang te geven tot showcases en aanbiedingen die door Netwerkhoofden zijn geplaatst, en door Netwerkhoofden toegang te geven tot de profielen van Kandidaten die een account hebben aangemaakt op het Platform.

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor het gebruik van de Service.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden voor toegang tot de service door Gebruikers

De Dienst, die toegankelijk is via het Platform, geeft kandidaten toegang tot de vitrines die gewijd zijn aan de merken van de Netwerkhoofden en stelt hen in staat om rechtstreeks bij hen te solliciteren. De netwerkhoofden kunnen dan hun antwoord sturen.

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst en gratis in contact te worden gebracht met de Hoofden van het Netwerk, moeten Kandidaten een account aanmaken op het Platform door een vragenlijst in te vullen met betrekking tot hun contactgegevens en vereisten.

In tegenstelling tot Aanvragers, voor wie de Dienst gratis is, heeft het Hoofd van het Netwerk toegang tot de Dienst door het betalen van een jaarlijkse abonnementsbijdrage, zoals uiteengezet in de AVG. Het abonnement van het hoofd van het netwerk omvat de creatie van video’s en foto’s die door het bedrijf zijn gemaakt tijdens het filmen, en de integratie van deze inhoud in een gepersonaliseerde showcase, die online wordt gezet op het Platform. Deze showcase is vervolgens toegankelijk voor kandidaten, die hun sollicitaties rechtstreeks naar de netwerkhoofden kunnen sturen nadat ze hun account hebben aangemaakt.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Service voortdurend te wijzigen en te optimaliseren.

ARTIKEL 3 – Gebruiksvoorwaarden van de Service

ARTIKEL 3.1 – Gebruik van de Dienst door het Netwerkhoofd

Het creëren en online plaatsen van een showcase voor netwerkhoofden, waarvan de inhoud toegankelijk is voor kandidaten, maakt het mogelijk om het netwerkhoofd te presenteren, de aanbiedingen die het doet en het doelpubliek. De netwerkhoofden hebben toegang tot de profielen van de kandidaten die een account hebben aangemaakt via het online formulier en kunnen rechtstreeks reageren op de kandidaturen die naar hen zijn gestuurd.

ARTIKEL 3.2 – Gebruik van de Service door de Kandidaat

Elke Kandidaat die de aan het Bedrijf voorgestelde vragenlijst heeft ingevuld en ingediend, zodat hij/zij zijn/haar gebruikersaccount kan aanmaken, kan solliciteren naar de aanbiedingen die online door de Netwerkhoofden worden geplaatst. Ze kunnen dan een direct antwoord sturen of de voorwaarden van de aanvraag en het aanbod bespreken. Het staat de Gegadigde vervolgens vrij om al dan niet gevolg te geven aan de reacties van de netwerkhoofden.

Kandidaten erkennen dat de sollicitaties die ze via het Platform naar de Netwerkhoofden sturen, worden gemodereerd voordat ze worden verzonden. Zij aanvaarden dat hun verzoek niet mag worden doorgestuurd naar het hoofd van het netwerk als het bedrijf een inbreuk vaststelt op zijn verplichtingen onder dit contract.

Kandidaten kunnen hun gebruikersaccount op elk moment verwijderen. Hun gegevens kunnen niettemin worden bewaard in overeenstemming met het Vertrouwelijkheidsbeleid van het Platform.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van gebruikers

De Gebruiker verplicht zich tot het verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zijn/haar identiteit en behoeften. Hij verklaart dat de documenten die hij indient ter ondersteuning van zijn aanvraag echt zijn en dat ze zijn situatie in alle oprechtheid en waarachtigheid beschrijven.

Zij verbinden zich ertoe geen gegevens of informatie verkeerd weer te geven, noch zich enige kwaliteit, eigenschap of identificatie toe te eigenen van een zodanige aard dat deze misleidend zou zijn of enige verwarring zou scheppen over hun identiteit of kwalificaties.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de toegang tot of de werking van de Service niet te belemmeren of te verstoren.

Ze verbinden zich ertoe het Platform niet te gebruiken om informatie over derden te verspreiden zonder hun toestemming, om inhoud te verspreiden die bij wet verboden is (lasterlijk, beledigend, obsceen, immoreel, gewelddadig, racistisch, seksistisch, aanzettend tot haat, enz.) of door professionele ethische codes, of om hyperlinks te verspreiden naar illegale of aanstootgevende websites, of naar andere activiteiten die ze willen promoten. Het is ook verboden om ongevraagde bulkberichten te versturen. In het algemeen, en deze lijst is niet uitputtend, verplicht de Gebruiker zich om geen inhoud te verspreiden die in strijd is met het doel van de service en om zich in gepaste bewoordingen uit te drukken.

De gebruiker verbindt zich ertoe de gegevens en informatie op de site niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met het doel van de dienst, noch informatie te gebruiken of procedures toe te passen met het doel de klantenkring van Têtes de réseau af te leiden.

ARTIKEL 5 – Sancties voor niet-nakoming van verplichtingen

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor hun gebruik van de informatie en gegevens van welke aard dan ook die via de Service beschikbaar worden gesteld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens te gebruiken zonder de rechten van derden te schenden en onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de Service.

In het geval dat de Gebruiker de bepalingen van deze ALV overtreedt, behoudt de Onderneming zich het recht voor om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om een einde te maken aan de overtreding (verwijderen van de gepubliceerde content, verwijderen van het account, etc.), alsmede om de toegang tot het Platform onmiddellijk af te sluiten en voor de toekomst te verbieden.

ARTIKEL 6 – Betaling voor de Platformdienst

Toegang tot het Platform en de Matchmaking Service die door het Bedrijf worden aangeboden, is gratis voor Kandidaten. Het is onderworpen aan een jaarlijks abonnement voor netwerkhoofden, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de AV.

ARTIKEL 7 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Het Bedrijf staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de informatie die door Gebruikers wordt doorgegeven en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging in de informatie of databases van Gebruikers. Het kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor berichten, informatie, hyperlinks of inhoud die het niet rechtstreeks heeft gemaakt of geproduceerd, noch kan het de nauwkeurigheid, relevantie of, in het algemeen, eventuele fouten of weglatingen die ze kunnen bevatten, garanderen. Zij heeft geen controle over de capaciteit of kwaliteit van Netwerkkoppen of Aanvragers.

2. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor uitwisselingen tussen Kandidaten en Netwerkhoofden, noch voor hun karakter en naleving van wettelijke vereisten.

3. Het Bedrijf is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van websites, zelfs niet legale, waarnaar wordt verwezen door hyperlinks die op het Platform zijn gepubliceerd, door haarzelf of door Gebruikers.

4. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen van het Platform, verlies van gegevens, schade aan de computer of onderdelen daarvan, en meer in het algemeen voor schade geleden door Gebruikers als gevolg van toegang tot het Platform. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Gebruiker geen toegang kan krijgen tot het Platform, als het internetnetwerk wordt afgesloten of als een kwaadwillende derde tussenkomt (cyberaanval, computervirus, enz.). Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verwerven, ontvangen of downloaden van informatie wanneer de Gebruiker de Service gebruikt.

5. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van de vrijwillige en gerechtvaardigde afsluiting van de toegang tot het Platform voor een Gebruiker.

6. De Vennootschap komt alleen tussenbeide in het stadium van het tot stand brengen van contact tussen het Hoofd van het Netwerk en de Kandidaat. Zij is niet aansprakelijk voor geschillen die voortvloeien uit de onderhandelingen tussen de netwerkchef en de kandidaat of uit het tussen hen gesloten contract.

ARTIKEL 8 – Persoonsgegevens

Krachtens de gewijzigde Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016, worden Gebruikers eraan herinnerd dat het verzamelen van Gebruikersgegevens door het Platform noodzakelijk is om toegang tot de Dienst te garanderen.

De gegevens van de Kandidaat die het formulier heeft ingevuld zijn toegankelijk voor alle Netwerkhoofden en de etalages van de Netwerkhoofden zijn zichtbaar voor bezoekers van het Platform.

De informatie die door de netwerkhoofden wordt verstrekt, kan door de Onderneming worden gebruikt om contact op te nemen met de vermelde personen om de Service te verbeteren. Het bedrijf is gemachtigd om communicatie en marketingcampagnes naar het hoofd van het netwerk te sturen. Het netwerkhoofd kan zich echter afmelden voor alle communicatie door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

Het Bedrijf verbindt zich ertoe de veiligheid te garanderen van de persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft met het oog op het opzetten en controleren van de relatie, en de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, in overeenstemming met zijn Privacybeleid.

In overeenstemming met de huidige nationale en Europese regelgeving hebben Gebruikers recht op permanente toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

ARTIKEL 9 – Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van het www.lexpress-franchise.com Platform, in het bijzonder de structuur, het ontwerp, de interfaces, de databases, de teksten, de digitale inhoud, de merken, de afbeeldingen, de video’s, de muziek en alle grafische elementen die er deel van uitmaken, evenals de HTML-referentietags (meta-tags), met uitzondering van de inhoud die aan derden toebehoort, zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf, waarbij deze lijst niet uitputtend is.

De video’s en foto’s gemaakt door What the Franchise als onderdeel van de inhoud van het abonnement blijven haar exclusieve eigendom en mogen alleen worden gebruikt op het Platform, tenzij het Hoofd van het Netwerk de rechten terugkoopt in overeenstemming met de AVG.

Deze inhoud wordt beschermd door Franse en internationale wetten op intellectueel eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke ongeoorloofde reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een schending van het auteursrecht en namaak vormen, die strafbaar is volgens de Franse wet op intellectueel eigendom.

ARTIKEL 10 – Licentieovereenkomst

Gebruikers behouden alle rechten op de inhoud die ze publiceren (tekst, afbeeldingen, video’s, sollicitatiebrieven, enz.). Hij/zij verleent het Bedrijf echter een niet-exclusieve licentie om de inhoud die hij/zij publiceert gratis te gebruiken.

Deze licentie geeft het Bedrijf het recht om de inhoud te gebruiken en om sublicenties te verlenen voor gebruik ten behoeve van de uitvoering van het contract. De gebruikerslicentie wordt van kracht bij publicatie van de inhoud en blijft van kracht voor de duur van het contract.

ARTIKEL 11 – Scheidbaarheid van clausules

Als een of meer van de bepalingen hierin ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard krachtens een wet- of regelgevende bepaling of na een definitief rechterlijk vonnis, behouden de overige bepalingen van deze AVU al hun kracht en reikwijdte en wordt de AVU zodanig geïnterpreteerd en uitgevoerd dat uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van de Partijen zoals deze oorspronkelijk tot uitdrukking is gebracht.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht, verjaring en jurisdictie

1. Elk geschil waarbij deze GTU’s en, in het algemeen, de Wat de Franchiseonderneming betrokken is, wordt beheerst door Frans recht.

2. In het geval van een geschil proberen de partijen, voordat enige andere procedure wordt gevolgd, het geschil in der minne te schikken. Ze sturen een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin ze hun bezwaren uiteenzetten. Elke rechtsvordering die binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de aangetekende brief door de andere partij wordt ingesteld, is niet-ontvankelijk.

3. In overeenstemming met artikel 2254 van het Franse Burgerlijk Wetboek stellen de partijen de verjaringstermijn voor rechten en aansprakelijkheidsclaims tegen Wat de Franchise op één (1) jaar na ontvangst van de in de vorige alinea bedoelde brief.

4. Indien het geschil niet in der minne kan worden opgelost, zal elk geschil met betrekking tot dit contract, op welke manier dan ook, of het nu gaat om de toepasselijkheid, de uitvoering of de beëindiging ervan – deze opsomming is niet limitatief – worden voorgelegd aan de Handelsrechtbank van LYON, zelfs in het geval van meerdere verweerders.